1915 indochine 9.8 su101915 indochine 90286 student

Home » Tài liệu kế toán » Những vấn đề chung về thủ tục hành chính thuế và đăng ký thuế

Những vấn đề chung về thủ tục hành chính thuế và đăng ký thuế

I. Một số quy định chung về thủ tục hành chính thuế.

1. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế.

* Trường hợp cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế không trực tiếp thực hiện các  giao dịch với cơ quian thuế thì phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện giao hiện giao dịch và phải xuất trình /gửi văn bản ủy quyền để thông báo cho cơ qquan thuế biết về việc ủy quyền thực hiện giao dịch đó; nếu không thông báo cho cơ quan thuế về việc ủy quyền thực hiện giao dịch thì các văn bản gửi đến cơ quan thuế không được coi là hợp lệ để làm căn cứ  giải quyết các thủ tục hành chính thuế.

* Trường hợp phát hiện văn bản giao dịch với cơ quan thuế không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên thì cơ quan thuế yêu cầu người có văn bản giao dịch khắc phục sai sót và nộp bản thay thế .Thời điểm cơ quan thuế nhận được bản thay thế hợp lệ được coi là thời điểm nộp văn bản giao dịch.

* Việc hợp pháp hóa lãnh sự  đối với các giấy tờ, tài liệu do cơ  quan có thẩm quyền nước ngoài cấp chỉ bắt buộc trong trường hợp cụ thể hướng dẫn tại Thông tư 28/2011/TT – BTC ngày28/02/2011 của BTC.

2. Cách tính thời hạn để thực hiện các thủ tục hành chính thuế.

- Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo dương lịch, kể cả ngày nghỉ.

-Trường hợp thời hạn đưuọc tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật :là các ngày theo dương lịch trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết(gọi chung là ngày  nghỉ).

_Trường hợp thời hạn được tính từ một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính thời hạn  là ngày tiếp theo của ngày cụ thể đó. Việc tính thời gian vi phạm thủ tục hành chính thuế được tính từ  ngày tiếp theo ngày hết thời hạn.

- Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

- Ngày đã nộp hồ sơ thuế để tính thời hạn giải quyết công việc hành chính thuế là ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ, văn bản đúng theo quy đinh.

135

3. Việc tiếp nhận hồ sơ gửi đến cơ quan thuế.

- Trường hợp hồ sơ đưuọc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế , công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ.

-Trường hợp hồ sơ được gửi qua qua đường bưu chính , công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

- Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử , việc tiếp nhận kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

II. Đăng ký thuế.

1. Một số khái niệm cơ bản :

* Người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại.

* Chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục cơ quan thuế xác định mã số thuế không còn giá trị sử dụng trong hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành thuế . Cơ quan thuế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuế và thông báo công khai danh sách các mã số thuế chấm dứt hiệu lực sử dụng.

2. Đối tượng đăng ký thuế:

Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

* Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

* Tổ chức , cá nhân có trách nhiệm khấu trừ  và nộp thuế thay.

* Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

* Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Thời hạn, hồ sơ đăng ký thuế.

Đối tượng thuộc diện phaie đăng ký thuế thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày:

* Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

* Bắt đầu hoạt động kinh doanhđối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình , cá nhân thuộc diện  đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

* Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay.

Phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN.

Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế.

4. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế.

Công chức thuế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định. Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế trong ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 3 ngày làm việc , kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc thông qua giao dịch điện tử.

5. Chứng nhận đăng ký thuế.

* Thời hạn cấp:

- Cấp mới: Thời hạn là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế hợp lệ. Cụ thể: không quá 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế tại các Cục thuế và không quá 10 ngày đối với hồ sơ đăng ký thuế tại các Chi cục thuế.

- Cấp lại: Thời hạn là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.

6. Sử dụng mã số thuế.

- Sử dụng mã số thuế để thực hiện các thủ tục kê khai và nộp thuế, phí , lệ phí với cơ quan Thuế và thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan (xuất trình “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” khi làm các thủ tục khai báo xuất nhập khẩu).

- Ghi mã số thuế trên các giấy tờ giao dịch như : hóa đơn, chứng từ mua , bán hàng hóa, dịch vụ, sổ sách kế toán , hợp đồng kinh tế và các giấy tờ , tài liệu có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế. Các đơn vị  sử dụng hóa đơn tự in phải in sẵn mã số thuế của mình trên từng tờ hóa đơn.

- Sử dụng mã số thuế khi mở tào khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác.

7. Thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp (đổi tên, chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế) thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn mười ngày làm việc , kể từ ngày có sự thay đổi thông tin theo trình tự, thủ tục quy định.

8. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế .

Người nộp thuế đã được cấp mã số thuế khi chấm dứt hoạt động (giải thể, phá sản, chấm dứt kinh doanh, chấm dứt tồn tại…)phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mã số thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Comments

comments