1915 indochine 9.8 su101915 indochine 90286 student

Home » Tài liệu kế toán » Câu hỏi Ưu đãi thuế TNDN?

Câu hỏi Ưu đãi thuế TNDN?

Câu hỏi 614: Dự án đầu tư mở rộng đã cấp phép 2008 nhưng đến 2010 mới hoạt động sẽ không được hưởng ưu đãi thuế.

 

Trả lời:

Ngày 13/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3055/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh. Theo đó, chỉ trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến hết ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh thì mới được hưởng thời gian miễn giảm thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án mở rộng theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC.

Đối với các chi nhánh sản xuất của các doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập từ ngày 31/12/2008 trở về trước nhưng đến năm 2009 vẫn còn trong thời gian xây dựng và năm 2010 mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì dự án đầu tư mở rộng này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Comments

comments