1915 indochine 9.8 su101915 indochine 90286 student

Home » Tài liệu kế toán » Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong EXCEL để dò tìm giá trị theo cột

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong EXCEL để dò tìm giá trị theo cột

1. Chức năng của hàm:

Bạn có thể dùng hàm VLOOKUP để tìm cột đầu tiên của một phạm vi ô, sau đó trả về một giá trị từ bất kỳ ô nào trên cùng hàng của phạm vi. Ví dụ, giả sử bạn có một danh sách các nhân viên trong phạm vi A2:C10. Số ID của các nhân viên được lưu trữ trong cột đầu tiên của phạm vi, như thể hiện trong minh họa sau đây.

Cách sử dụng hàm vlookup

Nếu bạn biết số ID của nhân viên, bạn có thể dùng hàm VLOOKUP để trả về bộ phận hoặc tên của nhân viên đó. Để có được tên của nhân viên số 38, bạn có thể dùng công thức =VLOOKUP(38, A2:C10, 3, FALSE). Công thức này tìm giá trị 38 trong cột đầu tiên của phạm vi A2:C10, sau đó trả về giá trị được chứa trong cột thứ ba của phạm vi và trên cùng hàng làm giá trị tra cứu (“Axel Delgado”).

Chữ V trong VLOOKUP đại diện cho vertical (theo chiều dọc). Dùng VLOOKUP thay cho HLOOKUP khi các giá trị so sánh của bạn được đặt trong một cột ở bên trái của dữ liệu mà bạn muốn tìm.

2. Cú pháp

VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

 • lookup_value    Bắt buộc. Các giá trị để tìm kiếm trong cột đầu tiên của bảng hoặc phạm vi. Đối số lookup_value có thể được xem như là một giá trị hoặc một tham chiếu. Nếu giá trị bạn cung cấp cho đối số lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của đối số table_array, VLOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A.
 • table_array    Bắt buộc. Phạm vi ô có chứa dữ liệu. Bạn có thể dùng một tham chiếu cho một phạm vi (ví dụ, A2:D8), hoặc một tên phạm vi. Các giá trị trong cột đầu tiên của table_array là các giá trị được tìm kiếm bởi lookup_value. Những giá trị này có thể là văn bản, số hoặc giá trị lô-gic. Văn bản chữ hoa và chữ thường tương đương nhau.
 • col_index_num   Bắt buộc. Số cột trong đối số table_array mà giá trị khớp phải được trả về từ đó. Một đối số col_index_num của 1 trả về giá trị trong cột đầu tiên trong table_array; một col_index_num của 2 trả về giá trị trong cột thứ hai trong table_array, và cứ như vậy.Nếu đối số col_index_num là:
  • Nhỏ hơn 1, VLOOKUP trả về giá trị lỗi #VALUE .
  • Lớn hơn số lượng cột trong table_array, VLOOKUP trả về giá trị lỗi #REF! .
 • range_lookup    Tùy chọn. Một giá trị lô-gic xác định bạn có muốn VLOOKUP tìm thấy một kết quả khớp chính xác hay kết quả khớp tương đối:
  • Nếu range_lookup là TRUE hoặc bị bỏ qua, một kết quả khớp chính xác hoặc tương đối được trả về. Nếu một kết quả khớp chính xác không được tìm thấy thì giá trị lớn nhất kế tiếp nhỏ hơn lookup_value được trả về. Quan trọng   Nếu range_lookup là TRUE hoặc bị bỏ qua, các gí trị của cốt đầu tiên của table_array phải được đặt theo thứ tự sắp xếp giảm dần; nếu không, VLOOKUP có thể sẽ không trả về giá trị đúngNếu range_lookup là FALSE, các giá trị trong cột đầu tiên của table_array không cần được sắp xếp.
  • Nếu đối số range_lookup là FALSE, VLOOKUP sẽ chỉ tìm một kết quả khớp chính xác. Nếu có hai hoặc nhiều giá trị trong cột đầu tiên của table_array khớp với lookup_value, giá trị đầu tiên được tìm thấy sẽ được sử dụng. Nếu một kết quả khớp chính xác không được tìm thấy, một giá trị lỗi #N/A được trả về.

3. Chú thích

 • Khi tìm kiếm các giá trị văn bản trong cột đầu tiên của table_array, hãy đảm bảo rằng dữ liệu trong cột đầu tiên của table_array không chứa dấu cách trống ở đầu, dấu cách trống ở cuối. việc sử dụng không nhất quán dấu nháy kép thẳng ( ‘ hoặc ” ) và dấu nháy kép cong ( ‘ hoặc “), hoặc các ký tự không in ra. Trong những trường hợp này, VLOOKUP có thể trả về một giá trị không chính xác hoặc không được mong đợi.Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hàm CLEAN và hàm TRIM.
 • Khi tìm kiếm các giá trị ngày, hãy bảo đảm dữ liệu trong cột đầu tiên của table_array không được lưu trữ như là các giá trị văn bản. Trong trường hợp này, VLOOKUP có thể trả về một giá trị không đúng hoặc không được mong đợi.
 • Nếu range_lookup là FALSE và lookup_value là văn bản, bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện  — dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*) — trong lookup_value. Một dấu chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự đơn nào; một dấu sao phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

Comments

comments