1915 indochine 9.8 su101915 indochine 90286 student

Home » Tài liệu kế toán » Bảng báo cáo thu nhập

Bảng báo cáo thu nhập

Bảng báo cáo thu nhập là một trong những bảng báo cáo tài chính tổng hợp quan trọng của công ty. Bảng báo cáo thu nhập phản ánh quá trình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Để có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về bảng báo cáo thu nhập, Vitax sẽ gửi đến các bạn tài liệu tham khảo.

Comments

comments